Year Chairman Secretary
1975 - 1984 Mr. K. H. Balasubramanian Dr. G. C. Gopala Pillai
1984 - 1985 Mr. K. K. Joseph Mr. K. K. R. Thampi
1985 - 1986 Mr. K. K. Joseph Dr. K. Ramachandram Pillai
1986 - 1987 Mr. S. Rajagopal Mr. S. Radhakrishnan Nair
1987 - 1989 Mr. N. M. Vijayan Dr. K. Ramachandran Pillai
1989 - 1991 Mr. K. K. Joseph Mr. A. S. Girish
1991 - 1993 Dr. G. C. Gopala Pillai Mr. S. Vijayakumar
1993 - 1994 Mr. K. H. Balasubramanian Mr. S. Vijayakumar
1994 - 1995 Mr. K. H. Balasubramanian Mr. K. N. Satheesh
1995 - 1996 Mr. K. Ramachandran Pillai Mr. K. N. Namboothiri
1996 - 1997 Mr. K. Ramachandran Pillai Mr. G. Anil Kumar
1997 - 1998 Dr. G. C. Gopala Pillai Mr. P. Sivasankara Pillai
1998 - 1999 Dr. G. C. Gopala Pillai Mr. K. Ramachandran
1999 - 2000 Dr. Babu Thomas Mr. K. Ramachandran
2000 - 2001 Dr. Babu Thomas Mr. G. L. Muraleedharan
2001 - 2002 Dr. G. C. Gopala Pillai Mr. G. L. Muraleedharan
2002 - 2004 Dr. Babu Thomas Mr. G. L. Muraleedharan
2004 - 2006 Mr. C. S. Anil Kumar Mr. P. Sudeep
2006 - 2008 Mr. P. Sudeep Mr. G. L. Muraleedharan
2008 - 2010 Dr. G. L. Muraleedharan Dr. K. C. Chandrasekharan Nair
2010 - 2012 Mr. Joseph Varghese Mr. S. Kishore Kumar
2012 - 2014 Dr. K. C. Chandrasekharan Nair Dr. Manoj A. S.
2014 - 2016 Dr. K. C. Chandrasekharan Nair Dr. Manoj A. S.
2016 - May 2017 Mr. S. Radhakrishnan Nair Dr. Vidhya Ramaswamy
2017 - 2018 Mr. P. Sudeep Mr. B. Arun
June 2018 (continuing) Mr. Babu Thomas Mr. B. Arun